Etkinlikler

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ULUSAL KONGRESİ

03 Eylül 2015

Ülkemizdeki her kişiyi doğrudan ilgilendiren ancak toplumda farkındalığı öneminin çok gerisinde kalan bir konuya, kişisel sağlık verilerinin tanınması ve korunmasına dikkat çekmek istiyoruz. Kişisel verilerin korunması hakkı temel bir insan hakkıdır ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın 20. Maddesinde konuya ilişkin düzenleme şöyledir: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” Anayasa uyarınca kişisel sağlık verileri kişinin açık onayı olmadan veya yasa ile düzenlenmeden işlenemez. Yasal düzenleme ise hakkın özüne zarar vermeyecek nitelikte ve orantılı olmalıdır. Kişisel sağlık verilerinin meşru amaçlar dışında ve hukuka aykırı kullanımının anayasaya ve insan haklarının temel ilkelerine aykırı olacağı açıktır. Bilişim teknolojilerindeki ilerlemelerin kişisel sağlık verilerinin korunmasını güçleştirmesi sonucu, günümüzde bu hakkın korunması daha da önemli bir hale gelmektedir. Yine bu bağlamda kişisel sağlık verilerinin kişi ve toplum sağlığını geliştirmek için paylaşımı gerektiğinde temel hakları koruyacak hukuksal, teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması zorunludur.
Son derece hassas nitelikli kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği bireysel ve toplumsal mağduriyetleri hayal etmek bile güçtür. Ülkemizde ve dünyada yaşanan örnekler bu olumsuzlukların boyutunun artacağına da işaret etmektedir.
Devlet, kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Anayasadaki açık düzenlemeye karşın henüz bu konuda yeterli koruma sağlanamamaktadır. Halen çerçeve nitelikte bir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlükte değildir. Öte yandan konu hakkında bireyler ve toplum yeterince bilgili, sorunun farkında ve yaşananlara duyarlı değildir.
Bu durum ve koşullarda ülkemiz yurttaşlarını ve genel olarak toplumu bilgilendirme, farkındalık ve duyarlık oluşturmak, çözüm önerileri geliştirmek için görev ve sorumluluk sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.
Dört ulusal meslek kuruluşunca (Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği) oluşturulan “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” tarafından ilk kez düzenlenen ve çok sayıda sivil meslek ve toplum kuruluşunca desteklenen “Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi” bu görev ve sorumluluk bilincinin bir göstergesidir.
Kişi ve toplum hakları bakımından temel önemde olduğunu düşündüğümüz bu konu, kongrede hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir. Kongremizi kurumsal olanaklarınız ölçüsünce desteklemenizi, üyelerinize ve ilişkide bulunduğunuz başka sivil örgütlere duyurulmasını, her türlü katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu


KONGRENİN AMACI

1. Kişisel sağlık verilerine ilişkin mevcut sorunları tespit ederek doğru yaklaşımları ortaya koymak
2. Toplum ve toplumu temsil eden kuruluşların (siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları vd) konuya ilişkin farkındalığını artırmak, katılımlarını sağlamak
3. Kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı kullanımının doğuracağı sakıncalara karşı toplumsal duyarlılığı, farkındalığı artırmak, canlandırmak
4. Konuya özgü yeni birliktelikler oluşturarak olanakları geliştirmek ve yeni olanaklar yaratmak olarak belirlenmiştir.

KONGRE TARİHİ
19 – 20 ARALIK 2015 / CUMARTESİ – PAZAR
KONGRE YERİ
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAK. PROF. DR. CEMİ DEMİROĞLU ODİTORYUMU
DÜZENLEYECİ KURUMLAR
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DÜZENLEME KURULU
1. Dr. Hasan Oğan – Türk Tabipleri Birliği
2. Ecz. Arman Üney -Türk Eczacıları Birliği
3. Dişhekimi Serdar Sütçü – Türk Dişhekimleri Birliği
4. Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci – Türkiye Barolar Birliği / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fak.
5. Prof. Dr. Mustafa Sercan – Türk Nöropsikiyatri Derneği / Türkiye Psikiyatri Derneği
6. Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ – Alternatif Bilişim Derneği
7. Dr. Ayşegül Aksakal – İTO Özel Hekimlik Komisyonu
8. Dr. Onur Çeçen – Türkiye Biyoetik Derneği
9. Doç. Dr. Gürkan Sert – Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
KATILIMCI KURUMLAR ve DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Adli Tıp Uzmanları Derneği – Dr. Lale Tırtıl
Alternatif Bilişim Derneği – Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ
Ankara Dişhekimleri Odası – A. R. İlker Cebeci
Ankara Tabip Odası – Dr. Asuman Doğan
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Dr. Arzu Çerkezoğlu
Ege Ünv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD – Doç. Dr. Işıl Ergin
Elektrik Mühendisleri Odası –
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi – Prof. Dr. Mutlu Binark
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği –
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği – Doç. Dr. Gürkan Sert
İstanbul Dişhekimleri Odası – Dişhekimi Ahmet Murat Ersoy
İstanbul Eczacılar Odası – Ecz. A. Semih Güngör
İstanbul Tabip Odası – Dr. Ümit Şen
İzmir Barosu – Av. Mustafa Çetin
İstanbul Barosu – Av. Ümit Erdem
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – Ramazan Gürbüz
Kocaeli Tabip Odası – Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan
Mülksüzleştirme.org – Burak Arıkan Şizofreni Dernekleri Federasyonu – Doç. Dr. Haldun Soygür
TTB Hukuk Bürosu – Av. Mustafa Güler
TTB İşyeri Hekimliği Kolu – Dr. Nazmi Algan
Türk Algoloji Derneği – Dr. Ayşegül Bilen
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği – Dr. Tuğhan Utku
Türk Dermatoloji Derneği – Dr. Ayşe Gül Erdoğan Türk Dişhekimleri Birliği – Prof. Dr. Taner Yücel
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği – Op. Dr.İlknur Akdemir
Türk Nöropsikiyatri Derneği – Prof. Dr. Mustafa Sercan
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği – Dr. Gazi Zorer
Türk Pediatri Kurumu Derneği –
Türk Perinatoloji Derneği
Türk Toraks Derneği – Dr. Nalan Adıgüzel
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği – Dr. Emrah Kırımlı
Türkiye Biyoetik Derneği – Dr. Onur Çeçen
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği – Doç. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
Türkiye Psikiyatri Derneği – Dr. Meram Can Saka
Yargıçlar Sendikası – Yargıç Mustafa Karadağ
Yargıçlar ve Savcılar Birliği – Hakim Leyla Tarhan Köksal
KONGRE KONULARI
 Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması: Hukuksal ve Etik Yaklaşımlar
 Kişisel Veriler Ve Teknoloji
 Dünyada Kişisel Sağlık Verilerine Yaklaşım
 Türkiye'de Kişisel Sağlık Veri Uygulamaları ve Hukuksal Süreç
 Hekimlik Uygulamalarında Kişisel Sağlık Verilerinde Özellikli Durumlar
 Kişisel Sağlık Verilerine Hasta, Hasta Yakını Yaklaşımı
 Kişisel Sağlık Verilerinin Hukuka Aykırı Kullanımına Karşı İzlenecek Süreç
Katılım Ücreti
Kongreye katılım ücretsizdir.
Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu'nun onayına sunulacak ve kredilendirilecektir.
Kayıt
Kongre öncesi elektronik sistem üzerinden ve kongre günü kayıt masasından yaptırılacaktır.
Bildiriler/Posterler
Bu kongrede sözlü bildiri kabul edilmeyecek olup bildiriler yazılı ya da poster olarak gönderilecektir.
Bildirilerin bilgi@kisiselsaglikverileri.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi olanaklı değildir.
Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
Son bildiri gönderme tarihi 30 Kasım 2015'tir. Bildirilerin ilgili kurullarca değerlendirilmesinin ardından 10 Aralık 2015 tarihinde kabul edilip edilmediği kayıtlı e-posta adresinize bildirilecektir.
Bildiri 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Bildiri Microsoft programda Times New Roman karakterinde ve 11 punto ile yazılmış olmalıdır.
Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
Posterler dikey olarak 70 cm. eninde, 100 cm. boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında
asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır.
Kongre Kitabı
Kongrede yapılan tüm konuşmalar, yazılı bildiriler ve sunumlar kongre sonrası kitap olarak yayınlanarak elektronik ortamda pdf formatında kurumsal web sayfalarında yer alacaktır.
Katılım Belgesi
Kayıtlı katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Konaklama
Konaklamalar katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir.
BAKINIZ: https://yenimedya.wordpress.com/2015/09/03/kisisel-saglik-verileri-ulusal-konferansi-19-20-aralik-2015de/