Etkinlikler

#Hak Odaklı Yeni Medya Temalı Ulusal YeniMedya Çalışmaları III: Kongresi bildiri özeti başvuruları başladı

19 Mart 2016

Günümüzde İnternet'in ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte yeni medya ortamları bir "hak mücadeleleri" alanına dönüştü. Yeni medya ortamları bir yandan yurttaşlara hukuki ve kültürel haklarını daha etkin kullanabilmek ve bu hakları genişletmek için olanaklar sunuyor. Diğer yandan alanın mevcut ekonomik, politik ve hukuki yapısının bir sonucu olarak bu hakları sınırlamak için sürekli yeni taktik ve stratejiler gündeme getiriliyor. Ortaya çıkan bu ikili tablo, bu ortamlarda daha fazla otoriterlik, denetim, metalaşma ve ticarileşmeyi hedefleyen devletler ve şirketlerle, haklarına sahip çıkan ve yeni hak kazanımları için mücadele eden katılımcı yurttaşlar arasındaki hak mücadelesinin, “hak odaklı yeni medya” başlığı altında tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni medya dolayımlı ortamlarda devletler ve şirketler, bazen yasal bazen de yasal olmayan yöntemlerle paylaşılan verileri kaydetmekte, denetlemekte, gözetlemekte, veri tabanları oluşturmakta, kısacası hak ihlalleri yapmaktadır. Bunun karşısında yeni medya okuryazarı olan katılımcı yurttaşlar da çeşitli direniş stratejileri geliştirmekte, yeni medya ortamlarının egemen güçler tarafından hesap verebilirlik bağlamında etkin kullanımı için mücadele etmektedir. Bu ekoloji, toplumlardaki çeşitli dezavantajlı grupların sesinin duyurulması ve bu grupların mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında da çeşitli hak mücadelelerine tanıklık etmektedir. Öte yandan, yurttaşların söz konusu denetim ve gözetim mekanizmasına kimi zaman dolaylı destek vermeleri kimi zaman da rıza göstermeleri, hakların savunulması kadar hakların kullanım bilincinin de tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Hak odaklılık vurgusu başlangıçta daha çok çocuk, kadın, ifade özgürlüğü alanında şekillenirken, günümüzde yaşanan küresel şiddet ortamında artık genişleyerek insan hakları eksenine oturmaktadır. “Müşterekler” olgusu işte tam da bu noktada devreye girer. Farklı bağlam ve zaman-mekân ilişkileri ekseninde ortaklaşmalar, dayanışma pratikleri ve tartışma platformları ortaya çıkmaktadır. Hak mücadelesinin müşterekliği, birlikte hareket etmeye ve ortak aklın dayanışmasından üreyen işbirliklerini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla hak odaklı yeni medya üzerine temellenen tartışmalarda toplumsal cinsiyet, gelir, eğitim, etnik/dinsel köken, sınıf vb. eşitsizliklerden muzdarip olanların, görünmeyen/gösterilmeyenlerin, dezavantajlı grupların, ezilenlerin lehine verilen hak mücadelelerinin doğası irdelenmelidir. Diğer yandan, devletler ve şirketlerin kullandıkları incelikli hegemonya pratiklerinin serimlenmesi, söz konusu terminolojik muhtevaya güncel katkılar verebilecek teorik-pratik odakta tartışılması oldukça anlamlıdır. 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin işbirliğiyle Mersin'de gerçekleştirilecek olan Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre, hak odaklı yeni medya temasıyla aşağıdaki başlıklar kapsamında yer alan özgün bilimsel çalışmaları davet etmektedir: Yeni medya ortamlarının ekonomi-politik boyutu ve hak mücadelesi Yeni medya kullanım hakkı Yeni medya ortamları ve yurttaş hakları Yeni medya ve ifade özgürlüğü Müşterekler olgusu: İlişkiler, ağlar ve küresel tartışmalar Akıllı telefon kullanım pratikleri ve haklar Dijital oyunlar ve haklar Kadın hakları ve yeni medya Çocuk hakları ve yeni medya Mülteciler ve yeni medya Engelli hakları ve yeni medya Kişisel verilerin güvenliği ve hak mücadeleleri Toplumsal hareketler ve yeni medya Yeni medya dolayımlı folklorik üretimler ve hak mücadeleleri Dijital emek, dayanışma ağları ve haklar Yeni medya ekolojisi ve muhalif hareketler Yeni medya dolayımlı hak ihlalleri Hak mücadelesi ve hesap verebilirlik Hak mücadelesi ve etik Hak mücadelesi ve müştereklik Azınlıklar ve yeni medya dolayımlı hak mücadeleleri LGBTİ bireyler ve yeni medya dolayımlı hak mücadeleleri STK'lar ve yeni medya dolayımlı hak mücadeleleri Yeni medyada hak odaklı habercilik ve yayıncılık Kongre burada listelenmeyen, yeni medya okuryazarlığı ve hakları odağa alan diğer konu başlıkları ile ilgili bildiri önerilerine de açık olacaktır. Akademik bilgi üretiminin tarihin belli anında/momentinde siyasal-kültürel-ekonomik alana müdahil olmak demek olduğu bilinciyle, yeni medya ortamlarında yurttaş-devlet-şirket ilişkisini, haklarımızı ve müştereklerimizi odağa alarak tartışmak üzere Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre'ye katılımınızı bekliyoruz.

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre'de sunulan ve hakemler tarafından seçilecek olan bildirilerden oluşan bir seçki kitap da hazırlanacaktır.

Bu seçki kitap, 2015 Temmuz ayında yaşama veda eden Alternatif Bilişim Derneği kurucu üyesi, mentör, hak ve özgürlük savunucusu/aktivist/yazar Dr. Özgür Uçkan'a ithaf edilecektir.

Bildiri özeti gönderme başlangıcı: 4 Nisan 2016

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 29 Mayıs 2016

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 1 Ağustos 2016

Kongre kayıt işlemleri: 15 Eylül 2016

Kongre: 9-10 Mart 2017

Tam metin göndermek için son tarih: 15 Nisan 2017

Uygulama Linki: https://yenimedya.org.tr/