Programlar

Lisans

İletişim Bilimleri Lisans Programı

Alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadromuz tarafından hazırlanmış olan İletişim Bilimleri Lisans Programı, ilk iki yıl sosyal bilimler alanına dair sağlam bir temel oluşturmayı hedefleyen derslerle yapılandırılmıştır.

İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğümüz programlardan edindiğimiz deneyim, iletişimin farklı alanlarında mevcut iş olanaklarının kültürü, toplumu ve iletişim dinamiklerini anlayan ve bu yönde faaliyet gösterebilecek mezunların varlığıyla geliştirilebileceği yönündedir.

İletişim Bilimleri Lisans programı güçlü bir zemin sağlamayı hedefleyen zorunlu derslere ek olarak Kültürel Çalışmalar, Siyasal İletişim ve Ekonomi-Politik, Sinema ve de Yeni Medya olmak üzere dört ana eksende zengin seçmeli derslerle yapılandırılmıştır.

Bilgi Paketi

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı ilk yüksek lisans öğrencilerini Temmuz 2006'da kabul ederek eğitime başlamıştır. Programdaki dersler, çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanak verecek ve Avrupa Üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. Program, sosyal ve teknolojik değişmelere uyum sağlayabilecek, kendini yenileyen bir program olarak planlanmıştır. Programda yer alan dersler, öğrencilerin tez aşamasında ihtiyaç duyacakları kuramsal dayanakları sağlamanın yanında, onların güncel sorunları tartışabilecek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilecek bir bilgi birikimine sahip olmalarını da amaçlamaktadır. Başka deyişle, program bütünüyle göz önüne alındığında, aktüel olaylarla kuramsal temelleri örtüştürmeye ve akademik bilginin kullanımına yönelten bir programdır. Disiplinlerarası bir alan olan iletişim, sosyolojiden tarihe, siyaset biliminden felsefeye, sanattan ekonomiye, antropolojiden psikolojiye, dilbilimden hukuka uzanan geniş bir çerçeve içinde ele alınmaktadır.

Kazanılan Derece: İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi
Öğrenim Düzeyi: Yüksek Lisans
Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nevin Yıldız
Program Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Ozan Çavdar

Bilgi Paketi


Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı

Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin akademik kadrosunun ilgi alanları ve teknik yeterlilikleri açısından, alanın disiplinlerarası doğasına ve yöntemsel zenginliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Programdaki dersler sayesinde öğrencilerimiz bir yandan bu alanın özgül bilgi birikimini edinirken, bir yandan da dünyada ve Türkiye'de birey-medya-toplum etkileşimi sonucu ortaya çıkan sosyo-kültürel, toplumsal ve politik gerilimlerin analizinde ve bu gerilimlere dair politika üretim süreçlerinde başvurulabilecek akademik birikimin üretilmesine katkı sunabileceklerdir.

Bilindiği üzere, günümüzde dijital medyanın gelişmesiyle birlikte kültür ve iletişim alanı yeni boyutlar almış, yeni sorunlar üretmiş ve pek çok yeni alt alanı ortaya çıkarmıştır. Medya içeriklerinin üretiminde geleneksel medya profesyonelleri kadar, kullanıcıların da etkin bir hale gelmesiyle birlikte, hem akademik sorun/araştırma alanlarının genişlemesi ve derinleşmesi, hem de iş alanlarında bir çeşitlenme söz konusu olmuştur. Bu bağlamda, programın iletişim fakültelerinde henüz ciddi bir eksiklik olarak yaşanan dijital medya donanımını haiz akademisyenler yetiştirmesi mümkün olacak, medya içeriklerinin üretilmesinde (özellikle sosyal medya danışmanlığı türünden yeni kariyer alanlarında) ihtiyaç duyulan uzmanlar mezun edebilecektir.

Kazanılan Derece: Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans Derecesi
Öğrenim Düzeyi: Yüksek Lisans
Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
Program Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci

Bilgi Paketi


Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık iletişimi, sağlık konusunda bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak üzere “bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulanması” olarak tarif edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta-hekim arasındaki iletişim süreçlerine ve sağlığın geliştirilmesi için hazırlanan sağlık kampanyaları üstüne yoğunlaşan sağlık iletişimi çalışmaları, sağlık hizmetlerinin tanınmasını, sağlıkla ilgili tutumların ve davranışlarının değiştirilmesini sağlık iletişiminin temel etkinlik alanları haline getirmiştir.

Hazırlanan program, farklı artalanlardan gelen öğrencilerin sağlık iletişiminin bileşenlerini tanıması, sağlıkla ilgili tutumların ve davranışlarının değiştirilmesine yönelik faaliyetler, sağlık personeli-hasta iletişimi, bireylerin sağlık enformasyonuna erişimlerini arttırmaya yönelik kampanya süreçlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması, kamu sağlığı mesajlarının oluşturulması, bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonun tasarlanması ve yayılması, kitle iletişiminde sağlık mesajlarının tartışılması, sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesine yönelik iletişim süreçleri gibi konularda bilgi kazanması sağlayacaktır. Program, sağlık iletişimi alanında uzmanlaşmak isteyenlere katkı sağlayacağı gibi sağlık bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu uzman personel eksikliğini gidermede de yardımcı olacaktır.

Kazanılan Derece: Sağlık İletişimi Yüksek Lisans Derecesi
Öğrenim Düzeyi: Yüksek Lisans

Bilgi Paketi

Doktora

İletişim Bilimleri Doktora Programı

İletişim Bilimleri Doktora Programı 15.08.2012 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilerek eğitim-öğretime başlamıştır. Programda tıpkı İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'na olduğu gibi iletişim, disiplinlerarası bir alan olarak kavranmakta, programın dersleri alandaki güncel ve ileri düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımları içermektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı programda, iletişim alanına özgül katkılar sunabilecek araştırma ve çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece: İletişim Bilimleri Doktora Derecesi
Öğrenim Düzeyi: Doktora
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Gülsüm Depeli
Program Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Barış Tuğrul

Bilgi Paketi

Yazdırılabilir Sürüm »