Medya Çalışmaları

Medya çalışmaları, en geniş tanımıyla medyanın üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerine odaklanarak, medya-birey-toplum ilişkisini kültürel ve toplumsal boyutlarıyla inceler. Medya çalışmaları, iletişim araştırmalarının merkezinde yer alan ‘Medya, bireylerin/grupların günlük yaşam pratikleri içerisinde ne tür işlevler üstleniyor? Medya içeriklerinin üretim ve dağıtım süreçleri yapısal, ekonomi politik ve kültürel süreçlerden nasıl etkileniyor? Medya içeriklerinin seçiminde, tüketiminde ve anlamlandırılmasında hangi sosyal, kültürel, sınıfsal kimlik bileşenleri rol oynuyor?' gibi sorulara disiplinlerarası bir bilgi birikiminden ve geniş bir yöntemsel perspektiften beslenerek yanıt arar. Bu amaçla, bireylerin ve grupların doğrudan medyayla ve/veya medya dolayımıyla kurdukları karmaşık ilişkilere ve bu ilişkilerin toplumsal-kültürel sonuçlarına odaklanır.

Geniş bir araştırma sahasına sahip olan medya çalışmaları, televizyon, gazete, radyo, sinema gibi geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra, İnternet, sosyal ağlar ve mobil/kablosuz teknolojiler gibi yeni iletişim teknolojileriyle ve melez iletişim ortamlarıyla da yakından ilgilenir. Medya Çalışmaları Anabilim Dalı, haber, video, televizyon dizisi, reklam, sinema, popüler müzik, dijital/etkileşimli oyunlar vb. medya içeriklerinin üretiminde ve dağıtımında belirleyici olan yerel, bölgesel ve küresel etkenleri, endüstriyel süreçleri, medyanın sahiplik yapısını, medya-sermaye ilişkisini ve medya profesyonellerinin yüzleştikleri sorunları, eleştirel ekonomi-politik bir perspektiften inceler. Medya çalışmaları, bireylerin medya ile iletişimlerine ve medya içeriklerini tüketme/anlamlandırma pratiklerine ise izleyici etnografisi yöntemine başvurarak ve doğrudan bireylerin gündelik yaşamına katılarak, toplumsal-kültürel bağlam içinde yanıt arar.