Prof. Dr. Serhat Kaymas
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Uluslararası Alan Indexlerinde Taranan Makaleler

Uluslar arası Alan İndexlerinde Taranan Makale
(son 5 yıl içerisinde)

(2024). Yakın, Orhun; Kaymas, Serhat. "Re-Entering Fandom Pages in the Era of Internet Ecosystems".  Kritika&Kultura. Vol: 43(1). 25-49. (Dergi AHCI indeksinde Q1 diliminde taranmaktadır). 

(2023). "Pandemi Gölgesinde Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi İçin Kültür Politikalarının Rolünü Yeniden Düşünmek". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 25(2). 678-706. (TR Ulakbim Dizininde Taranmaktadır)

(2022). "Dijital Dönüşüm Refakatinde Alternatif Bir İletişim Politikasını Düşünmek".  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 31(1). 111-121. (TR Ulakbim Dizininde Taranmaktadır)

(2022). "Yaratıcı Endüstriler, İletişim Çalışmaları ve Yükseköğretim Ekosistemi: Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi Örneğinde İletişim Eğitimini Yeniden Düşünmek". Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi. (ESCI ve TR Ulakbim İndekslerinde taranmaktadır). 

(2022). "From State Controlled Media to Video on Demand Platforms: Rethinking Global Cultural Flows and Television Viewers' Changing Habits in the Case of Turkey". Journal of Digital Media & Policy. VOL: 13(2). 181-199.Doi No: 10.1386/jdmp_0003_1. (Q 2 Diliminde),

Kaymas, Serhat ve Yakın, Orhun (2021). 'Re-reading the Darkest Side of the Story: Creative Industries, Cultural Work and the Formation of Young Employees Under the Hegemony of Late Capitalism in Turkey'. Creative Industries Journal. DOI: 10.1080/17510694.2021.2005315

(2020) "Yaratıcı Endüstriler, Kültür Temelli Girişimcilik ve Eleştirel Ekonomi Politik: Kör Noktayı Yeniden Düşünmek" İnsan ve İnsan Dergisi. Medyanın Ekonomi Politiği Özel Sayısı. Cilt:7, Sayı:26. 93-113(TR Ulakbim)

(2020). 'Kamu Yönetişiminin Uzamı ve Aracı Olarak Nesnelerin İnterneti Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme'. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 7(1). 74-94. (Tr Dizin). 

(2020). 'Geography….Is it Your Destiny? Culturally Sustainable Development and Creative Industries Nexus in the Case of Turkey'. European Planning Studies (Q1 diliminde H Index: 190).

(2020). "Is Development Possible Without Cultural Policies: Rethinking Creative Industries and Sustainable Development in the Case of Turkey". Online Published: 22.08.2019. Creative Industries Journal (Q1 diliminde, H Index: 38)

(2019). "Türk Dünyasında Kültür ve Yaratıcı Endüstri Yönetişim Üzerine Bir Değerlendirme" Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 90 Yaz 2019. 215-243. SSCI Index. H:9.

(2019). 'Küreselleşme, Neo Liberalzim ve Yaratıcı Endüstriler: Alternatif Bir Yönetişm Önerisi Üzerine Bir Not'. Amme İdaresi DergisiCilt:53. Sayı: 2. Haziran 2019. 79-114. SSCI Index. H:7

(2019). "Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi içerisinde Ankara: Sorunlar, Olanaklar ve Potansiyeller Üzerine Bir Değerlendirme". Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Vol: 10(2). 108-125. 

Kaymas, S. , Yakın. O. (2021). Bodies in alliance: rethinking cultural
and economic logics of social media celebrity constitution in Turkey's new media ecosystem,
Celebrity Studies, DOI: 10.1080/19392397.2019.1587306 

(2019). "Yaşamak Güzel Şey Filmi Örneğinde, Yeni Türk Sinemasının Emek ve Sınıf Diyalektiğini Okumak". ekurgu. Vol:27. Number:1.  

(2018). "Teknoloji ve Kültürün Diyalektiğini İzlemek: Teknolojik Kültürün İnşasında İletişim Teknolojileri Reklamları". Egemia (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi). 19-35. 
(2017). “When the Journalists Meets New Media: Some Reflections on the Interactions between Journalist and New Media Driven Journalism in Turkey”. Journal of Media Research.

 

(2017). "Avrupa Birliği ve İngiltere İlişkileri Ekseninde Türkiye'yi Düşünmek: Brexit Referandumunun Türkiye'de Ulusal Gazetelerdeki Temsili). Egemia (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi). 1-32

(2017). "Gerçekten Bedava mı? Sosyal Paylaşım Sitelerinde Meta Olarak Oyun ve Maddi Olmayan Emek Diyalektiğine Dair Bir Not". Global Media Journal. Turkish Edition

(2017) "Dijital Games as a Cornerstone of the Networked Social Space and Community: Re-Appraisal of the Transformation of Social Spaces". Acta Universitatis Danubius Communication. Vol: 11(1)

(2016)“Yeni Bağlamlarında Devam Eden Sorunlar: Dijital Kapitalizm ve Kullanıcı Emeğini Yeniden Düşünmek Üzerine”. Intermedia: International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences. ISSN: 2149-3669. VOL: 2(1). 320-343.

(2016). “Cumhuriyet Evinin Alış Veriş Hali: Küresel Kapitalizm, Mekân ve İktidar Diyalektiğini Ankara Alış Veriş Merkezleri Deneyiminde Okumak”. Kültür ve İletişim.

(2016). “Bir Uçak Yolculuğunda Küresel Köyü Yeniden İzlemek: Yeni İletişim ve Enformasyon Teknolojileri, Küresel Haber ve Küresel Kamusal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Değerlendirme”. Intermedia: International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences.

(2015). “Türkiye'nin Avrupalılaşma Süreci ve Diplomasi Muhabirleri: Diplomasi Muhabirleri, Türkiye'nin Avrupalılaşması Üzerine Nasıl Bir Katkı Sunabilirler?”. Intermedia: International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences. ISSN: 2149-3669. VOL: 2(1). 235-264.

(2014). “When the Journalist Meet to the New Media: Some Reflections on the Interactions Between Journalist and New Media Driven Journalism in Turkey”. Acta Universitatis Danubius Communicatio. Vol: 8(2).
(2014). “Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası: Bir Toplumsal Dönüşüm Hikayesini Yeniden Okumak”. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 7(1). 149-197.

(2012) İletişim Teknolojileri Politikaları ve Türkiye: Küresel Medya Yönetimi Çağında Ulus Devlet. Akademik Bakış. Vol: 28.

 (2012). Egemene Direniş Olarak Alt Kültürü Okumak: Alt Kültür Örüntüsü Olarak Ankaralı Şarkıcıları Anlamlandırmaya Dair Bir Deneme. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 5(2).


• (2011). Türkiye ve Yeni Medya Politikaları: Küresel Medya Yönetimi Çağında Ulus Devlet için Umut Var mı? Akademik Bakış. Vol: 24.

• (2011). Media Policy Paradigm Shift in Turkey: Rethinking Neo-Authoritarian Media Systems in the Age of Neo Liberalism. Acta Universitatis Danubius Communication. No: 1/2011


• (2010). Yeni Liberalizmin Hegemonya Uğrağı olarak Enformasyon Toplumu Söylemi ve Gelişmekte olan Ülkeler: Türkiye ve Bilgi Toplumu Siyasası. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: 3(2).

• (2010). Dest-i İzdivacınıza Talibim: Kolektif Kimliği, İslamileştirilen Yaşam Biçimleri ve Kullanım Örüntüleri İçerisinden Okumak. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Vol: IV(1).


• (2010). İslami Sanal Kamusal Alanda Kolektif Kimlik: İslami Evlilik Siteleri İçerisinden Kolektif Kimliği Okumak. Journal of Yasar University. 20103327-3263.


Uluslararası Hakemli Dergide Makale
• (2010). İletişim Teknolojileri Politikaları ve Türkiye: Küresel Medya Yönetimi Çağında Ulus Devlet. Kurgu Online Journal of Communication Studies. Vol:2.