Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon
İletişim Bilimleri Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

ILT 619-Sosyal Teori Dersi- Syllabus

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi
İLT 619 SOSYAL TEORİ DERSİ
Dr. Öğretim Üyesi Göze Orhon, gozeorhon@gmail.com
Arş. Gör.r İrem Doğanışık, iremdoganisik@gmail.com
Pazartesi 13:30-16:30
Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi


Dersin amacı:
Dersin amacı, sosyal bilimlerdeki köklü düşünce geleneklerini, toplum üzerine düşünme biçimlerini yakından incelemek ve temel tartışmalara vakıf olmaktır. Dersin, sosyal bilimler içindeki farklı disiplinler açısından kuramsal bir zemin niteliğinde olması ve öğrencilerin ilerideki çalışmalarına katkı sunması beklenmektedir.

Değerlendirme:
Dersten başarılı sayılmak için, derse katılan her öğrencinin haftalık tartışma kağıtları yazması, derste sorular üzerinden yürütülen tartışmalara katılması ve dönem sonunda yapılacak take-home sınavından yeter notu alması gerekmektedir. Tartışma kağıtları, dönem sonunda take-home ödevleriyle birlikte teslim edilmelidir. Ders yükümlülüklerinin değerlendirmedeki ağırlıkları şöyledir: Derse katılım&Tartışma kağıtlarını yazmak %40, take-home sınavı %60.

Değerlendirme takvimi ve diğer notlar:
Take-home sınavının soruları  derslerin bitimini takip eden bir tarihte e-mail yoluyla iletilecek, yine e-mail yoluyla teslim edilecektir. Teslim tarihinden sonra teslim edilen ödevler her gün için 10 puan kaybedeceklerdir. İmla, kaynak gösterme formatı vb. biçimsel nitelikler 10 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. 

Derse devam:
Derse devam zorunludur. Prosedürel kısmı bir yana, üçten fazla dersin kaçırılmaması önerilir.

Ders içeriği:

3 Ekim
Tanışma
Ders içeriği üzerine konuşma&dersin organizasyonu
Sunum konularının belirlenmesi, sunumların dağıtılması

10 Ekim
Sosyal Teori'ye Giriş: Toplum üzerine Düşünmek
• Craib, Ian (1997) “What's the point” ve “The Main Characters and the Main Ideas”, içinde Craib, Ian Classical Social Theory, NY: Oxford University Press. 1-24
• Fritzsche, P. (2001). “Specters of History: On Nostalgia, Exile and Modernity”. American Historical Review 106:5. 1587-1618.

17 Ekim
Klasik Sosyal Teori 1: Pozitivizm
• Benton, T. (2001), “Pozitivizm”, içinde Bottomore, T. Marksist Düşünce Sözlüğü. İstanbul: İletişim. 466-468.
• Ritzer, G. ve Goodman, D. J. (2003) “A Historical Sketch of Sociological Theory: The Early Years”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 1-38.
• Swingewood, A. (1998), “Sanayileşme ve Sosyolojik Pozitivizmin Yükselişi”, içinde Swingewood, A. Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. 47-80.

24 Ekim
Klasik Sosyal Teori 2: Asimetri, Çatışma ve Marx
• Craib, I. (1997) “Karl Marx: The Primacy of Production”, içinde Classical Sociologican Theory, NY: Oxford University Press. 35-42.
• Craib, I. (1997) “Was Marx a Marxist”, içinde Classical Sociologican Theory, NY: Oxford University Press. 86-118.
• Giddens, A. (2009) “Kısım 1, Marx”, içinde A. Giddens Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori. İstanbul: İletişim. 27-59, 75-116.
• Jessop B. (2008) “Karl Marx”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 49-62.

31 Ekim
Klasik Sosyal Teori 3: Durkheim'la Her şey Yerli Yerinde

• Giddens, A. (2009) “Kısım 2, Durkheim”, içinde A. Giddens Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori. İstanbul: İletişim. 119-193.
• Pope, W. (2008) “Emile Durkheim”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 76-89.
• Powers, C. (2010) “Emile Durkheim on Scientific Study of Social Facts”, içinde C. Powers, Making Sense of Social Theory. Plymouth: Rowman&Littlefield. 101-113.
• Swingewood, A. (1998), “Pozitivizmin Eleştirisi 1.: Durkheim”, içinde Swingewood, A. Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat. 122-157.


7 Kasım
Klasik Sosyal Teori 4: Toplumsal Eylem, Weber, Simmel
• Powers, C. (2010) “Marx Weber on Primacy of Values”, içinde C. Powers, Making Sense of Social Theory. Plymouth: Rowman&Littlefield. 126-137.
• Scaff L. A. (2008) “Max Weber”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 76-89.
• Turner, B. (2014), “Dördüncü Bölüm, Ekonomi ve Toplum Üzerine Max Weber”, içinde Turner, B. Klasik Sosyoloji. İstanbul: İletişim. 123-145.
• Turner, B. (2014), “Sekizinci Bölüm, Georg Simmel ve Para Sosyolojisi”, içinde Turner, B. Klasik Sosyoloji. İstanbul: İletişim. 237-261.
• Watier, P. (2008) “Georg Simmel”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 90-105.

14 Kasım
Okuma haftası. Ders yapılmayacaktır. Bu makale okunmalı ve üzerine bir response paper yazılmalıdır:
• Stauth, G. ve Turner, B. S. (1988). “Nostalgia, Postmodernism and the Critique of Mass Culture”. Theory, Culture&Society Vol. 5. 509-526.

21 Kasım
Amerikan Sosyolojisi 1: Chicago Okulu, Pragmatizm, İşlevselcilik
• Holton, R. (2008) “Talcott Parsons”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 136-148.
• Johnson, D. P. (2008) “Development of American Sociology: A Brief Historical Overview”, içinde D. P. Johnson Contemporary Sociological Theory. NY: Springer. 53-79.
• Sica, A. (2008) “Robert K. Merton”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 151-167.
• Turner, B. (2014), “Dokuzuncu Bölüm, Toplumsal Sistem Üzerine Talcott Parsons”, içinde Turner, B. Klasik Sosyoloji. İstanbul: İletişim. 263-293.

28 Kasım
Amerikan Sosyolojisi 2: Sembolik Etkileşimcilik ve Etnometodoloji
• Johnson, D. P. (2008) “Chapter 5 ve 6” (Symbolic Interactionism&Phenomenological Sociology and Ethnomethodology), içinde D. P. Johnson Contemporary Sociological Theory. NY: Springer. 107-159.
• Ritzer, G. ve Goodman, D. J. (2003) “Symbolic Interactionism”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 334-373.

5 Aralık
“No way out”?: Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık

• Craib, Ian (1992) “Chapter 9, Structuralist Marxism: The World as a Puppet Theatre”, içinde Craib, Ian, Modern Social Theory, Hertfordshire: Harvester. 149-196.
• Craib, Ian (1992) “The World as a Logical Pattern: An Introduction to Structuralism”, içinde Craib, Ian, Modern Social Theory, Hertfordshire: Harvester. 131-135.
• Joas, H. ve Knöbl, W. (2009) “Structuralism and Poststructuralism”, içinde H. Joas ve W. Knöbl Social Theory, Twenty Introductory Lectures, 339-370.
• Ritzer, G. ve Goodman, D. J. (2003) “Structuralism, Poststructuralism, and the Emergence of Postmodern Social Theory”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 579-616.

12 Aralık
Feminist Sosyal Teori

• Joas, H. ve Knöbl, W. (2009) “Feminist Social Theories”, içinde H. Joas ve W. Knöbl Social Theory, Twenty Introductory Lectures, 432-462.
• Johnson, D. P. (2008) “Chapter 16, Feminist Theory ay Multiple Levels: Analytical and Critical”, içinde D. P. Johnson Contemporary Sociological Theory. NY: Springer. 429-457.
• Lengermann, P. M. Ve Niebrugge-Brantley, J. (2003) “Contemporary Feminist Theory”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 436-479.

19 Aralık
Özne-Yapı/Mikro-Makro Gerilimlerine Başka Türlü Bakmak: Bourdieu, Habermas, Giddens

• Cohen, I. J. (2008) “Anthony Giddens”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 323-337.
• Craib, Ian (1992) “Chapter 12, Jürgen Habermas: Back to the Filing Cabinet”, içinde Craib, Ian, Modern Social Theory, Hertfordshire: Harvester. 231-245.
• Joas, H. ve Knöbl, W. (2009) “Between Structuralism and Theory of Practice: The Cultural Sociology of Pierre Bourdieu”, içinde H. Joas ve W. Knöbl Social Theory, Twenty Introductory Lectures, 371-400.
• Ritzer, G. ve Goodman, D. J. (2003) “Part 3: Recent Integrative Developments in Sociological Theory”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 508-537.

26 Aralık
Modernite, Post-modernite, Geç modernite

• Blackshaw, T. (2008) “Zygmunt Bauman”, içinde Stones, R. Key Sociological Thinkers. NY: Palgrave Macmillan. 368-382.
• Joas, H. ve Knöbl, W. (2009) “A Crisis of Modernity? New Diagnoses (Beck, Bauman, Bellah)”, içinde H. Joas ve W. Knöbl Social Theory, Twenty Introductory Lectures, 463-484 (R. Bellah bölümü dahil değildir).
• Ritzer, G. ve Goodman, D. J. (2003) “From Modern to Post-modern Social Theory (and Beyond) ”, içinde G. Ritzer ve D. J. Goodman Sociological Theory. NY: Mac Graw Hill. 541-578