Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Bir Tübitak Sobag Projesinin (107k039) Yayın Etki Analizi

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütçü tarafından dijital oyunlar konusunda 2007-2008 yılları arasında TÜBİTAK SOBAG adına yürütülen ve 2011 yılında ARDEB tarafından başarı ödülü alan 107K039 no'lu “Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye'de Gençliğin İnternet Kafe Kullanım Pratikleri: Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Kimlik Egzersizleri, Hareketsiz Toplumsallaşma ve Sanal Kariyer Yapma-Ankara'da Etnografik Alan Çalışması” isimli bilimsel araştırma projesi dijital oyun çalışmaları alanyazınında öncü bilimsel çalışma olma niteliği taşır. Projenin tamamlanmasından bu yana geçen süre içerisinde, dijital oyun endüstrisinde ve akademik alanyazında önemli değişimler meydana gelmiştir.

Bu çalışmada söz konusu araştırma projesinin akademik sonuçlarının/bulgularının, yayınlarının ve önerilerin on yıllık bir süre zarfı sonrasında alandaki etkisine yönelik bir değerlendirmesi yapılacaktır. Sosyal bilimler alanında bir araştırma projesinin boylamsal olarak akademik çıktılarının ve önerilerinin değerlendirilmesi oldukça nadirdir. Projenin sonuçlanmasının ardından geçen süre zarfında Türkiye'de dijital oyun endüstrisinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu çalışma 2017 yılı itibarıyla, söz konusu projenin on yıllık bir bilançosunu yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 107K039 no'lu TÜBİTAK SOBAG Projesi, dijital oyun endüstrisi, boylamsal araştırma değerlendirmesi

Yürütücü:

Prof.Dr. Mutlu Binark
Araştırmacılar:
Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Giresun Ünv. Tirebolu İletişim Fak.
Arş.Gör. Serra Sezgin, Ankara Ünv. İletişim Fak.

Proje Ocak 2018'de tamamlandı.

Yayın için:

Sezgin, S., Binark, M, Yalçın, H. ve G.Bayraktutan. (2018). “Türkiye'de Dijital Oyun Çalışmalarının 10 Yılı: Bir TUBİTAK-SOBAG Araştırmasının Boylamsal Etki Değerlendirmesi”, Kültür ve İletişim, S:21(42):170-194.
(EBSCO Host ve ULAKBİM TR Dizin veri tabanında yer almaktadır)
ISSN: 1301-7241