Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 513 İletişim Sosyolojisi

İLT 513 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
Arş. Gör. Dr. Emel UZUN AVCİ
Ders Programı


Kaynak Kitaplar:
Joel M. Charon (2010) Ten Questions/A Sociological Perspective. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
Zygmunt Bauman (1998) Sosyolojik Düşünmek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

1. Hafta (25 Eylül 2017): Tanışma ve genel giriş
Okuma : Bauman Giriş bölümü.

2. Hafta (3 Ekim 2017): Sosyal Bilimler ve Sosyoloji
Okuma: Gulbenikian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Rapor, Metis Yayınları.

3. Hafta (10 Ekim 2017): Medya Kuramlarına Genel bir Bakış
Lang, Kurt (2005). “İletişim Araştırmaları: Kökenleri ve Gelişmesi”, Kitle İletişim Kuramları içinde. Ankara: Ütopya Yayınevi.
Curran, J. vd. (1991). İletişim araçları üzerine çalışma: Kuramsal yaklaşımlar. Meral Özbek (Çev.). İLEF Yıllık, 228-253.

4. Hafta (17 Ekim 2017): Sosyologların “toplum”u
Okuma: Charon 1. ve 3. Bölümler, Bauman 2 ve 3. Bölümler

5. Hafta (24 Ekim 2017): İnsan ve Kültür
Okuma: Charon 2. Bölüm, Bauman 8. Bölüm
Joseph L. Henderson (2007) “Modern İnsan ve Mitler”, İnsan ve Sembolleri içinde (C.G. Jung). İstanbul: Okuyanus Yayınları.
Rene Girard (2010) “İnsan: Simgesel Bir Hayvan”, Kültürün Kökenleri içinde. Ankara: Dost Yayınları.

6. Hafta (31 Ekim 2017): Sunum hazırlık

7. Hafta ( 7 Kasım 2017): Eşitsizlik
Okuma: Charon 4. Bölüm, Bauman 6. Bölüm
Terry Eagleton (2011) Marx Neden Haklıydı? Bölüm 5. İstanbul: Yordam Kitap.
Ayşen Candaş vd. (2010) “Türkiye'de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış”, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Raporu.

8. Hafta (14 Kasım 2017): Eşitsizlik

Okuma: Gülnur Savran (2004) “Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx'tan Delphy'ye Bir Ufuk Taraması”, Beden, Emek, Tarih içinde. İstanbul: Kanat Yayınları.
Sherry Ortner (1996) “Is Female to Male as Nature is to Culture?” The Politics and Erotics of Culture içinde. Boston: Beacon Press.

9. Hafta (21 Kasım 2017): Farklılık- Irk/Etnisite
Okuma: Charon 6. Bölüm
Etienne Balibar (1993) “Bir Yeni Irkçılık Var mı?”, Irk, Ulus, Sınıf içinde (der) Etienne Balibar ve Emanuel Wallerstein. İstanbul: Metis Yayınları.
10. Hafta (28 Kasım 2017): Özgürlük
Okuma: Bauman 1. ve 6. Bölümler, Charon 5. Bölüm
Arendt, Hannah. 1996. “Özgürlük Nedir?” Geçmişle Gelecek Arasında içinde. Bahadır Sina Şener (çev.) İstanbul: İletişim.
Foucault, M. (2003). İktidarın Gözü, Ayrıntı Yayınları (İçinde 11-20 ve 85-105. sayfalar)

11. Hafta (5 Aralık 2017): Siyaset
Okuma: Charon 8. Bölüm, Bauman 9. Bölüm
Berktay, Fatmagül (2010) “Politikanın Çağrısı” ve “Politikayı Düşünmek” başlıklı bölümler Politikanın Çağrısı içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayını.

12. Hafta (12 Aralık 2017): Popüler Kültür

Okuma: Charon 10. Bölüm
Emre Çetin, K.Berfin (2014) “The “Politization” of Turkish Television Dramas”, International Journal of Communication, 8: 2462, 2483.
Birkan, T. (2002) “Solun Son Sözü Kültürel Çalışmalar mı?”, Toplum ve Bilim, 94 : 6-15.

13. Hafta (19 Aralık 2017): “Yeni Medya”
Okuma: Mutlu Binark (2007) “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu”, Yeni Medya Çalışmaları içinde (der) Mutlu Binark. Ankara: Dipnot Yayınları.


14. Hafta (26 Aralık 2017): DeğerlendirmeİLT 513 Sosyoloji Ders Yönergesi

Bilimsel hazırlık programı içinde yer alan 513 Sosyoloji dersi, lisans eğitimini sosyal bilimler dışında tamamlamış öğrencilerin sosyoloji disiplinine tanışıklık kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu nedenle, disiplinin temel tartışmalarına ilişkin genel bir çerçeve çizilecektir.

Öğrenci yükümlülükleri:

Derslere düzenli katılmak. (5 puan)
Her hafta için öngörülen okumaları dersten önce tamamlamak (10 puan)
İlk derste paylaşılacak sunumlardan üstlenilmiş olanı öngörülen haftada yapmak. (30 puan)
Dönem sonunda, sunum metnini teslim etmek. (30 puan)
Ara sınav (25 puan)

Her öğrenci derste en az iki farklı haftada iki ders okumasını sunmakla yükümlüdür. Sunumlar, 30 dakikayı geçmemek üzere planlanacaktır. Seçilen metin özetlenecek ve bir tartışma sorusu etrafında bir sunum hazırlanacaktır. Bu sorular dersin içeriğini belirlemek açısından önemlidir.