Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

KLM 636- Anlatı Araştırmaları ve Analizi

 •  KLM 636- ANLATI ARAŞTIRMALARI VE ANALİZİ - Syllabus
  2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
  KLM 636 Anlatı Araştırmaları ve Analizi
  Arş. Gör. Dr. Emel Uzun Avci
  mluzun@hacettepe.edu.tr
  emeluzun5@gmail.com
  Ders günü ve saati: Salı, 09.30-12.30
  Dersin yeri: -
  Dersin Asistanı: Gülay Acar Göktepe
 • Dersin amacı:
  Bu dersin amacı son derece multi-disipliner ve geniş bir alan olan anlatı araştırmalarını sosyolojik bir perspektiften ele almak ve anlatı analizine ilişkin metodolojik yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında çokça başvurulan anlatı kavramına dair teorik tartışmanın gözden geçirilmesi yanında, anlatı, hikaye, hikaye anlatıcılığı, anlam, medya, kimlik ve siyaset gibi kavramlarla olan ilişkisi çerçevesinde bir tartışma hattı belirlenecektir. Dersi alan öğrenciler dönemin sonunda anlatı kavramını toplumsal bağlamda ve medya bağlamında irdeleyebilecek kavramsal donanıma sahip olması ve güncel anlatı analizi metodolojik araştırma tekniklerine aşina hale gelmesi beklenmektedir.
  Değerlendirme:
  Dersten başarılı sayılmak için, derse katılan her öğrencinin her haftanın belirlenmiş okumalarına ilişkin ders öncesinde bir değerlendirme metni yazmaları ve en az iki hafta sunum yapması gerekmektedir. Bu yükümlülükler dışında öğrencinin dönem sonunda teslim edeceği ödevden yeterli puanı alması gerekmektedir. Ders yükümlülüklerinin değerlendirmedeki ağırlıkları şöyledir: Haftalık metin değerlendirmeleri %40, derse katılım %20, take-home sınavı %40.
 • Değerlendirme takvimi ve diğer notlar:
  Dönem sonu ödevleri en geç ……. tarihinde, softcopy olarak, e-mail yoluyla teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra teslim edilen ödevler teslim tarihinden sonraki her gün 10 puan kaybeder. İmla, kaynak gösterme, akademik yazım kurallarına uygunluk ödevlerinden değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
  Derse devam zorunludur. Derse üç kez gelmeyen öğrenci dersten kalmış sayılır.
 • Dersin içeriği:
  1. Hafta
  Tanışma, ders konusunda genel sohbet, sunumların dağıtılması.

 • 2. Hafta: Anlatı Kavramı Üzerine
  • Fulford, R. Anlatının Gücü Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik. İstanbul: Kolektif Kitap. 2014.
 • 3. Hafta: Hikâye ve Anlatı Çağı
  • Benjamin, W. “Hikâye Anlatıcısı.” İçinde Son Bakışta Aşk, yay. haz. Nurdan Gürbilek. İstanbul: Metis.
  • Sütçü, Ö., Y. (2013). Ortak bir Dünya Deneyimi Hikaye Anlatıcısı, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde, Diyaloglar, Temmuz/July 2013, 6(2), 76-92.
  • Benjamin W., Deneyim ve Yoksulluk, Önsöz, Çev. Hüseyin Tüzün, içinde Cam Mimarlığı, Paul Scheerbart, Arketon Yay., 2020. Çeviri için: https://www.e-skop.com/skopbulten/deneyim-ve-yoksulluk/6035 (Son erişim tarihi: 22.05.2022).
 • Ek Okuma:
  • Frank, A. Letting Stories Breath, USA: Univesity of Chicago Press. 2010. file:///C:/Users/USER/Downloads/[Arthur_W._Frank]_Letting_Stories_Breathe__A_Socio(z-lib.org).epub 19-44 (Yandex'te taramanız gerekiyor)
  • Polletta, Francesca and Chen, Pang Ching Bobby and Gardner, Beth Gharrity and Motes, Alice, The Sociology of Storytelling (August 2011). Annual Review of Sociology, Vol. 37, pp. 109-130, 2011.
 • 4. Hafta: Mitik ve Arketipik Anlatılar
  • Elliade, M. (2001) Mitlerin Özellikleri, İstanbul: Om Yay. ss.11-33.
  • Rose, J. (2022) Anneler Sevgi ve Zulüm Üzerine Bir Deneme, içinde “Geçmişte”, İstanbul: Alfa, ss. 47-83.
  • Jung, G. (2009) Modern İnsan ve Mitler, içinde İnsan ve Sembolleri, İstanbul: Okuyan Us Yay, ss. 104-158.
 • 5. Hafta: Anlatısal Dönüş
  • Berger, R., J. & Quinney, R. (2005), “The Narrative Turn in Social Inquiry”, Storytelling Sociology Narrative as Social Inquiry.,USA: Lynee Rinner Publishers, 1-13.
  • Hyvarinen, M. (2010), “Revisiting Narrative Turns”, Life Writing,7:1, 69-82.
  • Kreiswirth, M. (2005), “Narrative Turn in the Humanities”, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Eds. David Herman, Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan. London and New York: Routledge, 2005.

 • 6. Hafta: Anlatı Teorisi Üzerine
  • Rankin, J. (2002), “What is Narrative? Ricoeur, Bakhtin and Process Approaches”, Concrescence: The Australasian Journal of Process Thought, 3: 1-12.
  • Fludernik, M. “Histories of Narrative Theory (II) From Structuralism to the Present”, A Companian to Narrative Theory, James Phelan ve Peter J. Rabinowitz (edt.). UK: Blackwell Pub, 36-56.
  • Propp, V. (2008), Masalın Biçimbilimi, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul: İş Bankası Yay.
  Ek Okuma:
  • Herman, D. “Histories of Narrative Theory (I) A Geneology of Early Developments”. İçinde A companian to Narrative Theory. James Phelan ve Peter J. Rabinowitz (edt.). UK: Blackwell Pub. 2005. 19-35.
 • 7. Hafta: Anlatı Metotlarına Doğru (I)
  • Squire, C., Andrews, M., & Tamboukou, M. (2008), “Introduction: What is Narrative Research”, Doing Narrative Research, London: Sage Pub., 1-21.
  • Chase, S. E. (2005), “Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices”, N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, London, Thousand Oaks, CA, and New Delhi: Sage, pp. 651-679.

 • 8. Hafta: Anlatı Metotlarına Doğru (II)

  • Stanley, L. and Temple, B. (2008), “Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses”, Qualitative Research, 8, 275-280.
  • Stanley, L. (2008), “Narratives From Major to Minor: On Resisting Binaries in Favour of Joined up Thinking”. Sociological Research Online 14(5) 25, pp. 1-2.
  • Polkinghorne, D., E. (2005), “Narrative Configuration in Qualitative Analysis”, in R. Miller (eds.), Biographical Research Methods,2, 69-99.
  Ek Okuma
  • Wells, K. (2011), Narrative Inquiry . USA: Oxford University Press. (Anlatı Araştırmalarına İlişkin Daha pratik bilgi için okunması önerilir).
  • De Fina, A. and Georgakopoulou, A. (2008), “Analysing Narratives as Practices”, Qualitative Research, 8(3), 379–387.
 • 9. Hafta: Okuma Haftası

 • 10. Hafta: Politik Anlatılara Bakmak
  • Ewick, P., and Silbey, S. (1995), “Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative”, Law and Society Review, 29(2), 196–226.
  • Bamberg, M., Andrews, M. (2004), Considering Counter Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense, Amsterdam: John Benjamin Publishing Company. ss. 351-371.
  • Andrews, M. (2004), “Opening to the Original Contributions Counter Narratives and the Power to Oppose”, in ….
  • Stanley, L. (2008), “Madness to the Method? Using a Narrative Methodology to Analyse Large-Scale Complex Social Phenomena”, Qualitative Research, 8; 435.
  Ek Okuma:
  • Paterson, M. & Monroe K. R. (1998), “Narrative in Political Science”, Annual Review of Political Science, 1, 315-331.
  • Delgado, R. (1989), Storytelling for Oppositions and Others: A Plea for Narrative. Mich. Law Rev. 87:2411-41.
  • Charles Tilly (2002), Stories, Identities, Political Change, Oxford: Rowman&Littlefield Publishers Inc.
 • 11. Hafta: Bireysel Anlatılara Bakmak
  • Riessman C. (2003), “Analysing Personal Narratives”, in J. Holstein and J. Gubrium (eds.) Interviewing: New Lenses, New Concerns, Thousand Oaks: London Sage.
  • Elliot, J. (2005), “Interpretting People's Stories”. Using Narratives in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, London: Sage.
  • Uzun, Avci, E. (2019), “Denial of the Kurdish Question in the Personal Narratives of Lay People”, Ethnicities, 19 (1). 
  Ek Okuma:
  • Somers, M. and Gibson, G. (1994) ‘Reclaiming the Epistemological “Other”: Narrative and the Social Constitution of Identity', in C. Calhoun (ed.) Social Theory and the Politics of Identity, Oxford: Basil Blackwell, 37–99.

 • 12. Hafta: Hayat Hikayelerine Bakmak
  • Smith, S. & Watson, J. (2001), “A Tool Kit: Twenty-four Strategies for Reading Life Narratives”, Reading Autobiography A Guide for Interpreting Life Narratives, USA: University of Minnesota Press, pp. 235-251.
  • Rivka Tuval- Mashiach (2006), "Where Is the Story Going? Narrative Forms and Identity Construction in the Life Stories of Israeli Men and Women”, Identity and Story Creating Self in Narrative. Dan P. McAdams, Ruthellen Josselson, ve Amia Lieblich (eds.), USA: American Pschology Association. Ss. 249-268.
  • Maynes, M., J. (1989), “Gender and Narrative Form in French and German Working-Class Autobiographies”, Interpreting Women's Lives: Feminist Theory and Personal Narratives, Personal Narrative Groups (edt.). Bloomington: Indiana State University Press, pp. 103-117.

 • 13. Hafta : Dijital Anlatılara Bakmak

  • Hoffman, C., R. (2010), “Introduction”, Narrative Revisited: Telling a Story in the Age of New Media, Christian R. Hoffman (ed.), John Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia.
  • Depeli, G. (2015), “Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar”, Folklor/Edebiyat, cilt:21 (83), 271-294.
  • Bora, A. & Cantek, Ş., F. (2015), “Akacak Mecra Bulmak: 5Harfliler ve Reçel.blog.com”, İradenin İyimserliği, Aksu Bora (der.), Ankara: Ayizi Kitap. ss. 215-245.
 • 14. Hafta: Değerlendirme Haftası