Dr. Öğr. Üyesi Emel Uzun Avci
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
HÜ İletişim Fakültesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe / Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 663 Siyasal İletişim Dersi

 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi
İLT 663 Siyasal İletişim Dersi
Dr. Emel Uzun Avci

E-mail: mluzun@hacettepe.edu.tr
mluzun@yahoo.com

Ders saati ve günü:
Derslik:
Dersin amacı: Bu ders, İletişim Bilimleri yüksek lisans öğrencilerinin siyasal iletişim alanını tanımalarını amaçlamaktadır. Medyanın güncel demokrasilerde politik alanın yapı ve pratiklerini nasıl dönüştürdüğü meselesini merkeze alarak, siyasal iletişimin tarihsel olarak gelişim ve dönüşümünü kavramak, temel kavramlarını tanıtmak ve güncel tartışma odaklarını da ele alan bir tartışma yürütmek amaçlanmaktadır.

Değerlendirme: Dersten başarılı sayılmak için, derse katılan her öğrencinin iki sunum yapması ve dönem sonunda yapılan ödevden yeter notu alması gerekmektedir. Dönem ödevi dersin 3. haftasında belirlenmiş olacak ve dönemin son iki haftasında ödev teslimi öncesi sunumlar yapılacaktır. Ders yükümlülüklerinin değerlendirmedeki ağırlıkları şöyledir: Sunumlar %40, derse katılım %20, final ödevi %40.
Değerlendirme takvimi ve diğer notlar: Final ödevi ve sunum metinleri ….. softcopy formatında online teslim edilecektir. Sadece mail formatında teslim edilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim tarihinden sonra teslim edilen ödevler her gün için 10 puan kaybedeceklerdir. İmla, kaynak gösterme formatı vb. biçimsel nitelikler 10 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Sunumlar en geç bir hafta önce haber verildiği takdirde ertelenebilir. Aksi takdirde sunum yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılacaktır.

Derse devam: Derse devam zorunludur. Derse üç kez gelmeyen öğrenci dersten kalmış sayılacaktır.

Ders İçeriği:

1. Hafta
Dersin ve ders akışının tanıtılması
Sunum konularının belirlenmesi, sunumların dağıtılması

2. Hafta: Siyasal İletişim: Bir tanıma doğru

• McNair, B. (2003) Politics in the Age of Mediation. In B. McNair (Ed.), An Introduction to Political Communiation , London: Routledge, ss. 4-15.
• Köker, E. (1998) “Politik İletişim Bir Tanıma Doğru”, içinde Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi yayınları, ss. 14-80.

3. Hafta: Demokrasi ve Kamusal Alan – Kamuoyu

• Meyer, T. (2002) Medya Demokrasisi: Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir?, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, ss. 21-62.
• Özbek, M. (2004). Kamusal Alanın Sınırları, Meral Özbek (ed.) içinde Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, ss. 19-89.

4. Hafta: Politik Konuşma I: Retorik

• Bitzer, Lloyd F. (1981) “Political Rhetoric”, Handbook of Political Communication içinde, Nimmo, D., D., and Sanders, K., R. (eds.), USA: Sage Pub. Ss. 249-277.
• Köker, E. (2005) “Sözün Politikleşmesi ” içinde Kitapta Kurutulmuş Çiçekler, Ankara: Dipnot Yayınları, ss. 139-158.
• Karaaslan Şanlı, H. (2012) Hasan Ali Yücel Konuşmaları: Ulusal Kimlik İnşası ve Politik Retorik, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, ss. 99-198.

5. Hafta Politik Konuşma II: Söylevler ve Başkan konuşmaları

• Köker, E. (1998) “Politik İletişim Formu Olarak Politik Konuşma”, içinde Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi yayınları, ss. 81-121.
• Ceaser, J., Thurow, G., Tulis, J., & Bessette, J. (1981). The Rise of the Rhetorical Presidency. Presidential Studies Quarterly, 11(2), 158-171.

6. Hafta: Yeni Siyaset- Duygular Siyaseti
Konuk konuşmacı- Nagehan Tokdoğan Kartal

• Clarke, S., Hoggett, P., & Thompson, S. (2006c). The Study of Emotion: An Introduction. S. Clarke, P. Hoggett, & S. Thompson içinde, Emotion, Politics and Society (s. 3-13). New York: Palgrave Macmillan.

• Ahmed, S. (2004). Collective Feelings: Or the Impressions Left by Others. Theory Culture Society, 24-42

7. Okuma tamamlama haftası

8. Hafta: Siyasal İletişim ve Basın özgürlüğü

• Köker, E. (1998) “Politik İletişim Alanında Özgürlük Mücadelesi”, içinde Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi yayınları, ss. 121-161.
• Alankuş, S. () “Türkiye'de “Başka” Bir Demokrasi için, “Başka” Bir Medya ve Habercilik, içinde İncilay Cangöz (der.) Uygun Adım Medya, İstanbul: Ayraç Yayınları, ss.177-227.
• Aydın, S. (2016) “Medya ve İnsan Hakları: Bir Varoluş Problemi”, içinde Nevin Yıldız Tahincioğlu (ed.), Yamuk Hakikat, Ankara: Ütopya Yayınevi, ss. (7-22).

9. Hafta: Film Gösterimi
No (2012) http://www.imdb.com/title/tt2059255/

10. Hafta: Siyasal Reklam ve Propaganda

• Chomsky, N. (2004) Medya Denetimi, İstanbul: Everest Yayınları.
• Wernick, A. (1996) Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlam, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, ss. 189-233.
• Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton. 1949. “Studies in Radio and Film Propaganda,” Transactions of the New York Academy of Sciences 6, 58-79. Reprinted in: Robert K. Merton (ed.). 1968. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 563-582.

11. Hafta: Politik Kampanyalar
• Toros, E. (2016) How to Run the Show? The Differential Effects of Negative Campaigning, Turkish Studies, https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1259575, pp. 1-16.
• Mitchell S. McKinney and Diana B. Carlin. 2004. “Political Campaign Debates.” In: Lynda Lee Kaid (Ed.). Handbook of Political Communication Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 203-234.

12. Hafta: Siyasetin Kişiselleşmesi ve Amerikanvarileşme ve Enteltainment

• Aelst, p. V., Scheafer, T., & Stanyer, J. (2012). The Personalization of mediated Political Communication: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings, ss.203-220.
• Negrine, R&S. Papathanassopoulos (1996). “The Americanization of Political Communications: A Critique”. Harvard International Journal of Press/Politics. Vol 1, no:2, s.45-62..
• Tanıl Bora (2010) “Enteltainment”, Sol, Sinizm, Pragmatizm içinde. İstanbul: İletişim

13. Hafta: Siyasal İletişim ve Müzik: Toplumsalı Dinlemek
• Attali, J. (1985). Noise: The political economy of music (Vol. 16). Manchester University Press.p: 3-21

• Perris, A. (1983). Music as Propaganda: Art at the Command of Doctrine in the People's Republic of China. Ethnomusicology,27(1), 1-28. doi:10.2307/850880

14. Hafta:
Ders Değerlendirme Haftası