Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma

Türkiye'de Müzik Endüstrisinde Dijitalleşme: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma Projesi Bulguları YouTube'da

 Gündelik hayatta müzik dinleme pratiklerimizin dönüşümünde müzik akışım platformlarının yeri yadsınamaz. Özellikle son 10 yılda kullanıcı sayılarını hiç olmadığı kadar arttıran müzik akışım platformları dünya genelindeki müzik endüstrisini oldukça derin bir düzlemde dönüştürdü. Spotify, Apple Music, Deezer ve pek çokları müzik endüstrisinin bu dönüşümünde başat bir rol oynadı. Bu platformlar kullanıcı tarafında neredeyse sınırsız bir müzik arşivinin daha önce hiç olmadığı kadar kolay ve oldukça düşük bir maliyetle erişimini sağladı. Sanatçıların milyonlara -hatta milyarlara- varan dinlenme sayıları gündeme geldikçe bu dönüşümden sanatçıların gelirlerinin de dinlenme sayıları kadar arttığı varsayıldı. Bunun yalnızca bir varsayım olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün Yaratıcı Kültür Endüstrilerine Destek Programı kapsamında desteklenen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin yürüttüğü ve iki üniversitenin araştırmacı olduğu bu çalışma, Türkiye'de müzik akışım platformlarının Türkiye'deki müzik endüstrisini nasıl dönüştürdüğüne odaklanıyor. Araştırma platformlaşma olgusunun Türkiye'deki endüstriye taşıdığı fırsatlar ve tehditler, endüstrinin platformlaşma karşısındaki güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyuyor. Eser sahibi, yapımcı, platform yetkilisi, kamu yayıncısı temsilcilerinden oluşan 60'tan fazla kişinin katılımıyla oluşan oldukça geniş bir sahadan elde edilen verilere dayanan bu çalışma, Türkiye'deki müzik endüstrisinin platformlaşma ile geçirdiği dönüşüme ışık tutuyor.
Proje Bulguları Paylaşım Çalıştayı YouTube Linki: https://youtu.be/LsWhWCSIF0U
Rapor künyesi:
Binark, M., Demir, E. M., Sezgin, S., Özsu, G. (2022). Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma Araştırma Raporu. Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. ISBN: 978-605-74852-4-3

Introducing the Project: Digital Transformation in Turkey's Music Industry: Cultural Producers and Platformization

Digital Transformation in Turkey's Music Industry: Cultural Producers and Platformization
This research project examines the phenomenon of platformization in the music industry and the effects of
platforms on the Turkish music industry in the context of digitalization. The recent history of the music industry
has witnessed a change ranging from recording technologies to sharing opportunities provided by the internet.
Today, digital technologies transform the music industry into a complex structure where global giants and
independent or local actors coexist. While technological change brings new opportunities to music production,
it also changes the creative labor with the components of the industry and entails unequal competition around
the world. In this context, while keeping in mind the trans-industrial characteristics of music; the project aims
to learn the perspectives, solution strategies and future projections of the actors in Turkey's music industry
about digitalization and platforms, and we aim to transform the information we have gained into evaluations
that will shed light on cultural policies.
This project, supported by the Ministry of Culture and Tourism's General Directorate of Copyrights within the
scope of developing creative culture industries, aims to contribute to the development of the music industry in
Turkey and to open Turkey's music culture to the world.
The fieldwork of the project consists of three phases: An online survey that determines the use of platforms
with cultural producers, followed by SWOT analysis and in-depth interviews. We would be very pleased if
you participate in our online survey, SWOT analysis and the online meeting where we will conduct in-depth
interviews. We would also like to state that we will share and discuss the findings of the fieldwork with the
stakeholders of the research through an online and offline conference.
We look forward to your interest and support for the project and its goals.
Regards
Project Coordinator:
Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe University, Faculty of Communication

Project Researchers:
Dr. Erman Demir, Başkent University. YAKEM, 
Dr. Serra Sezgin, Ankara Science University. Faculty of Fine Arts and Design, 
Project Field Coordinator: Gökçe Özsu, Ph.d Candidate, Hacettepe University, Communication Sciences,

Araştırma Projesinin Tanıtımı

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv. Ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Mutlu Binark'ın yürütücülüğünde, Başkent Üniversitesi YAKEM'den uzman Dr. Erman Demir ve Ankara Bilim Üniversitesi GSTF Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi Dr. Serra Sezgin'in araştırmacılığında gerçekleşecek bu araştırma projesi dijitalleşme bağlamında müzik endüstrisinde platformlaşma olgusunu ve platformların Türkiye müzik endüstrisine etkilerini incelemektedir. Müzik endüstrisinin yakın tarihi kayıt teknolojilerinden internetin sağladığı paylaşım olanaklarına uzanan bir değişime sahne olmuştur. Günümüzde dijital teknolojiler müzik sektörünü küresel devler ile bağımsız veya yerel aktörlerin bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıya dönüştürmektedir. Teknolojik değişim bir yandan müzik üretimine yeni fırsatlar kazandırırken, diğer yandan yaratıcı emek gücünü endüstrinin bileşenleriyle birlikte değiştirmekte ve dünyanın her köşesini eşitsiz bir rekabete açmaktadır. Bu bağlamda projede müziğin endüstriyi aşkın özelliklerini akıldan çıkarmadan Türkiye'deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşmeye ve platformlara bakış açılarını, çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmeyi; edindiğimiz bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak değerlendirmelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün yaratıcı kültür endüstrilerini geliştirme hedefi kapsamında desteklenen bu proje Türkiye'de müzik endüstrisinin gelişmesi ve Türkiye'deki müzik kültürünün dünyaya açılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Projenin saha çalışması üç aşamadan oluşmaktadır: Kültürel üreticiler ile platformların kullanım durumunu saptayan çevrimiçi anket ve ardından SWOT analizi yapılması ve derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirilmesi.
Proje Yürütücüsü:
Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü
Araştırmacılar:
Dr. Erman Demir, Başkent Üni. YAKEM
Dr. Serra Sezgin, Ankara Bilim Üni. GSTF.
Proje Saha Koordinasyon: Gökçe Özsu, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri AnaBilim Dalı Doktorant

Varlık Dergisi "Müzik Üretimi ve Tüketiminde Dijital Kültürün Rolü" özel sayısı yayınlandı

Binark, M. (2022) “Müzik Endüstrisinde Sanatçı Ve Hayran İlişkisinin Dönüşümü”, Varlık Dergisi, Kasım, 1382, 17-20.
ISSN: 1300-1728.